RODI

Polityka ochrony danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO Trakcja System Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych przedstawionych w klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Trakcję System Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Trakcja System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13/63, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416796, posiadająca NIP 897-178-20-96, REGON 021857862. Możliwy jest kontakt z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@trakcjasystem.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Katarzyną Balą-Antczak pod adresem e-mail: biuro@abi-kancelaria.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
 5. Przetwarzane dane osobowe to imię i nazwisko, stanowisko, firma, numer REGON, numer NIP, adresy prowadzenia działalności, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, posiadane uprawnienia, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenia numer rachunku bankowego, numer PESEL, data urodzenia.
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne podmioty w szczególności:
  1. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej, w celu realizacji zawartych kontraktów budowlanych: podwykonawcy, dostawcy i konsorcjanci,
  2. podmioty, z którymi Administrator wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia,
  3. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania danych na podstawie stosownych przepisów prawa,
  4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisujące oprogramowanie i sprzęt IT,
  5. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe,
  6. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi audytorskie,
  7. banki prowadzące Państwa rachunek bankowy lub rachunki bankowe Administratora,
  8. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ubezpieczenia,
  9. inne podmioty, którymi Administrator posługuje się w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej i którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych tożsamych umów.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.